VOUCHER MINDAPPLE

Dowiedz się więcej o tym dla kogo warto zamówić voucher, jak można go wykorzystać i dlaczego to dobry pomysł na prezent. Te tematy rozwinęliśmy na naszym blogu, zapraszamy do lektury.

  • Voucher można zamówić zarówno, na konkretną kwot jak i usługę

  • Wycena usług jest przygotowywana indywidualnie

  • Voucher jest ważny, 6 miesięcy od daty zakupu

  • Voucher można odebrać u nas w biurze przy ul. Olimpijskiej 2/213 w Gdyni, jednak jeśli jesteś spoza Trójmiasta chętnie go do Ciebie wyślemy 

  • minimalna kwota wynosi 100 PLN

DOBRZE WIEDZIEĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO,

ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ MINDAPPLE, ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w biurze Mindapple, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w na usługi Mindapple.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w firmie Mindapple
4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
5. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
6. Mindapple nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
7. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA


1. Mindapple przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone oraz posiadają datę ważności.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Mindapple ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez firmę Mindapple na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.mindapple.co oraz w biurze Mindapple przy ul. Olimpijskiej 2/213 w Gdyni. Firma Mindapple ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w biurze firmy Mindapple.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Copyright © 2018 Mindapple. All rights reserved.