• Voucher można zamówić zarówno, na konkretną kwot jak i usługę

  • Wycena usług jest przygotowywana indywidualnie

  • Voucher jest ważny, 6 miesięcy od daty zakupu

  • Voucher można odebrać u nas w biurze przy ul. Olimpijskiej 2/213 w Gdyni, jednak jeśli jesteś spoza Trójmiasta chętnie go do Ciebie wyślemy 

  • minimalna kwota wynosi 100 PLN

DOBRZE WIEDZIEĆ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu („Wygraj bilet na Open’er 2019”) na Facebooku , jest Agencja Kreatywna Mindapple z siedzibą na ul. Olimpijska 2/213 posiadająca nr NIP 9581690085 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/mindapple.co (zwanej dalej “Fanpage”) 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne które osiągnęły minimum 13 rok życia za wyjątkiem pracowników Organizatora.

*2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

 

a. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. Zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. Polubienie i publiczne udostępnienie posta konkursowego

d. Dodanie komentarza pod konkursowym postem

 

3. Konkurs trwa od dnia 29.062019 godz. 16:00 do 02.06.2019 godz. 20:00

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

 

1. Nagrodą główną w konkursie jest jednodniowy bilet na Open’er Festival 2019.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Nagrodę otrzyma Uczestnik wylosowany.

2. Uczestnik, który otrzyma nagrodę oraz będzie najbliżej momentu ukrycia nagrody ze wszystkich uczestników konkursu otrzyma Nagrodę 

3. Nagrodę można otrzymać wyłącznie raz.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez wiadomości wysłaną na Facebooku.

5. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona na fanpage https://www.facebook.com/mindapple.co

6. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

7. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy tylko i wyłącznie odbiorem osobistym w siedzibie Organizatora.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści posta konkursowego

REGULAMIN KONKURSU

"WYGRAJ BILET NA OPEN'ER 2019"

Copyright © 2018 Mindapple. All rights reserved.